Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona, by poinformować Użytkowników korzystających za pośrednictwem platformy InStream z usług spółki InStream spółka z o. o. w jaki sposób przetwarza się zebrane dane.

  1. Administratorem Danych Osobowych zebranych od Użytkowników w procesie rejestracji za pośrednictwem Platformy jest InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szelągowskiej 49; 61-626 Poznań, NIP 9721276346, REGON: 367744035, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685897.
  2. InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest Administratorem Danych Osobowych wprowadzonych przez Użytkowników w ramach korzystania z Platformy InStream z uwagi na to, że nie decyduje o celu i środkach, w jakim Użytkownik je przetwarza.
  3. Zebrane dane osobowe Użytkowników są przechowywane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa ustalonymi przez prawo. Zapewniamy, że podane przez Użytkowników dane są przetwarzane w celu realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Platformy, chyba że wyrazi on zgodę na przetwarzanie danych osobowych także w innym celu. Zebrane w procesie rejestracji do Platformy dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach uzyskania informacji handlowej i marketingowych pochodzących od partnerów handlowych.
  4. Informujemy, że Użytkownik na mocy obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. U. 1997 nr 133 poz. 883 z dnia 29 sierpnia 1997 r.) ma prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi swoimi danymi osobowymi, a także ma możliwość zgłoszenia do nich wszelkich koniecznych modyfikacji, a także może żądać ich usunięcia w każdym czasie.
  5. Zebrane Dane Osobowe Użytkowników podczas ich rejestracji w Serwisie są wykorzystywane w celu realizacji świadczonej usługi przez InStream Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja w której Użytkownik oświadczył chęć otrzymywania informacji handlowych, reklamowych lub marketingowych (w tym Newslettera). W powyższym przypadku podane przez Użytkownika dane będą wykorzystywane w tym celu.
  6. InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zbierać dane o zachowaniu Użytkowników na Platformie automatycznie za pośrednictwem plików cookies. Nie są to dane osobowe – nie można na ich podstawie zidentyfikować tożsamości Użytkownika ani wprowadzonych przez nich danych. Dane zbierane automatycznie nie podlegają zmianie lub usunięciu.
  7. InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celach technicznych może także wykorzystać adresy IP Użytkowników, które zostały utrwalone w trakcie wizyty na Platformie, a które pomagają w administracji serwerami. Adresy IP służą także do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak na przykład obszar, z którego zostało nawiązane połączenie.
  8. Przetworzone przez InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dane osobowe, zostają zachowane w tajemnicy.
  9. W wyjątkowych przypadkach InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma możliwość odmowy, po rozpatrzeniu wniosku Użytkownika o usunięcie jego danych osobowych, jeżeli Użytkownik ten wobec InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie uregulował ciążących na nim należności lub innych zobowiązań, naruszył istotne postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne i konieczne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia zakresu odpowiedzialności Użytkownika.

   2

   Zmiana danych

    W sytuacji dezaktualizacji danych osobowych wprowadzonych przez Użytkowników zarejestrowanych na Platformie, Użytkownik zobowiązany jest zmodyfikować je w taki sposób, aby były zgodne z aktualnym stanem.

   3

   Prawa Użytkownika

   Użytkownik ma prawo w każdym czasie skierować do InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pytanie w szczególności w celu:

  1. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych osobowych Użytkowników Serwisu;
  2. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane osobowe dotyczące Użytkownika, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  3. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane dotyczące Użytkownika;
  4. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych osobowych jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na udostępnienie danych osobowych partnerom handlowym InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  5. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania zebranych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach wobec których Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;

   4

   Wykorzystywanie plików Cookies

    

  1. InStream z ograniczoną odpowiedzialnością ma możliwość wykorzystywania plików cookies, dzięki którym można zidentyfikować przeglądarkę internetową użytkownika, podczas każdorazowej jego sesji w serwisie. Pliki Cookies nie zawierają danych osobowych i nie można na ich podstawie zidentyfikować Użytkownika.
  2. W pliku Cookies, są zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową Użytkownika, w których zawarte są tekstowe informacje, pochodzące z Platformy; przetwarzane są w celu podnoszenia jakości świadczonych usług i ułatwiają poruszanie się na Platformie.
  3. Użytkownik, w przypadku gdy nie blokuje plików cookies, zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
  4. Użytkownik może samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
  5. InStream z ograniczoną odpowiedzialnością może przekazywać informacje zebrane automatycznie podmiotom trzecim w szczególności celu ich analizy, optymalizacji Platformy.

   5

   Bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych

    

  1. Zebrane Dane Osobowe Użytkowników są przechowywane na zabezpieczonych przed nieuprawnionym i nieautoryzowanym użyciem serwerach, zgodnie z wymogami prawa. Administrator Bezpieczeństwa Informacji został zgłoszony do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
  2. InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje pełną poufność wprowadzonych do Platformy przez Użytkownika danych, nie udostępnia ich osobom trzecim, ani nie weryfikuje tych danych.

   6

   Zmiany w polityce prywatności

    

   InStream Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdym czasie. Następuje to poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronie internetowej wraz z dniem, od którego obowiązuje. Powyższe nie dotyczy zmian które zostały wyszczególnione w Regulaminie świadczenia usług.

    

   7

   Google API   Wykorzystywanie przez InStream i przekazywanie do dowolnej innej aplikacji informacji otrzymanych z interfejsów API Google będzie zgodne z Zasadami dotyczącymi danych użytkownika usług interfejsów API Google, w tym z wymaganiami dotyczącymi ograniczonego użytkowania.   8

   Kontakt

    

   W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności lub sposobu przetwarzania zebranych Danych Osobowych, Użytkownicy mogą zwrócić się za pośrednictwem poczty na adres InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szelągowska 49, 61-626 Poznań lub pisząc na adresu e-mail: office@instream.io.