Warunki korzystania z InStream

Regulamin świadczenia usług InStream

 • Zakres Regulaminu
  • Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług platformy www.instream.io prowadzonej przez firmę pod nazwą InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
  • Niniejszy dokument skierowany jest do Użytkowników – osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadająca aktywne konto na Platformie.
  • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin jest dostępny do wglądu w aktualnej wersji na stronie instream.io/pl/warunki-korzystania, a jego anglojęzyczne tłumaczenie na stronie www.instream.io/en/terms.
 • Definicje
  • Administrator – właściciel Platformy – InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 49, 61-626 Poznań, NIP 9721276346, REGON: 367744035, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000685897, o kapitale zakładowym w wysokości 8.200,00 zł,
  • Przedsiębiorca– należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie jest osobą prawną, a której ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  • Oprogramowanie– należy przez to rozumieć utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm., dalej zwana „ustawa o prawie autorskim”), będący oprogramowaniem komputerowym, umożliwiający dostęp do zakupionych przez Użytkownika usług, korzystanie z określonych Produktów lub funkcjonalności Platformy w ramach udzielonej licencji.
  • Produkt – Urządzenie, Usługa bądź prawo, które może być przedmiotem Zamówienia.
  • Konto– miejsce na Platformie dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), w którym Klient może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane osobowe.
  • Regulamin– należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Platformy.
  • Platforma– strona www.instream.io wraz z Oprogramowaniem za pośrednictwem, której Administrator świadczy usługi.
  • Umowa – umowa o korzystanie z InStream zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
  • Usługodawca– Administrator, bądź inny podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie Produktów oferowanych poprzez Platformę.
  • Użytkownik ADMIN – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca aktywne Konto na Platformie, która zawarła z Administratorem Umowę na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownikiem Platformy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie może być wyłącznie Przedsiębiorca.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna która uzyskała dostęp do Platformy przydzielony przez Użytkownika ADMIN na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie może być wyłącznie Przedsiębiorca.
  • Klient – Użytkownik ADMIN lub Użytkownik
 • Postanowienia ogólne
  • Korzystanie z Platformy oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu oraz odpowiednich regulaminów dodatkowych innych dokumentów.
  • Regulamin oraz inne dokumenty określają warunki, na jakich Administrator i Usługodawca świadczy usługi.
  • Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Usługodawcą, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail przez Administratora lub Usługodawcę na adres, o którym mowa jest w ustępie poprzedzającym, chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu.
  • Użytkownik akceptując Regulamin i regulaminy dodatkowe jeżeli zostały przez niego zaakceptowane wyraża zgodę na wysyłanie na jego e – mail podany w trakcie rejestracji wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszego Regulaminu lub regulaminów dodatkowych.
  • Wszelkie informacje dotyczące Platformy i Produktów, w tym w szczególności Regulamin, regulaminy dodatkowe, katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na Platformie, kierowane przez Usługodawcę do Klientów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
  • Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługują właściwym podmiotom uprawnionym i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji Usług bądź Produktów.
  • Prawa do logo i nazwy Platformy przysługują Administratorowi i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo i nazwy Platformy lub treści zawartych na Platformie wprowadzonych przez Administratora lub Usługodawcę, a także firma Administratora poza sytuacjami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest zabronione.
  • Klient nie może korzystać z Produktów w sposób naruszający prawa osób trzecich.
 • Świadczone usługi
  • Platforma umożliwia korzystanie z narzędzi, które pozwalają zarządzać kontaktami i korespondencją Klientów, a także organizować pracę w przedsiębiorstwie.
  • Posiadanie własnego Konta w Platformie jest dobrowolne, jednakże korzystanie z pełnej funkcjonalności platformy wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem.
  • Do zawarcia Umowy dochodzi w sytuacji pomyślnego zakończenia procesu rejestracji i założenia Konta oraz aktywowania pakietu Freelancer, Basic, Business lub Premium.  W przypadku aktywacji pakietu Freelancer, Basic, Business lub Premium w ciągu pierwszych 14 dni po aktywacji, Administrator udziela bezpłatną licencję do korzystania z Platformy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W czasie okresu próbnego Użytkownik ADMIN ma dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy. W tym przypadku Umowa zostaje zawarta na okres 14 dni. Po tym okresie Umowa wygasa, a jej wznowienie jest możliwe po kliknięciu przycisku „Przedłuż Subskrypcję”.
  • Ponowny dostęp do Platformy jest uruchamiany w ciągu 24 godzin, w ten sposób dochodzi do przedłużenia Umowy. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony. Jej rozwiązanie następuje z chwilą usunięcia Konta.
  • Dostęp do Platformy, jest możliwy po uiszczeniu opłaty, o której mowa sekcji [Cennik oraz inne koszty]. Regulaminu Użytkownik może wskazać adresy e-mail dowolnych osób nadając im status Użytkownika.
  • Użytkownik ADMIN uprawniony jest do korzystania ze wszystkich narzędzi dostępnych na Platformie, jak również może nadawać uprawnienia do korzystania z Platformy innym Użytkownikom.
  • Klient korzystający z Platformy nie jest uprawniony do:
   • rozpowszechniania, dystrybucji i wprowadzania do obrotu, w całości lub we fragmentach Platformy,
   • ingerowania w jej zawartość,
   • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń.
  • W przypadku, gdy Usługodawcą danego Produktu jest inny podmiot niż Administrator, strona Produktu wskazuje konieczne dane Usługodawcy wraz z adresem kontaktowym.
 • Rejestracja
  • Użytkownikiem Platformy może być wyłącznie Przedsiębiorca, który zaakceptował Regulamin i zrealizował procedurę rejestracji do Platformy zakończoną założeniem Konta.
  • Podstawą korzystania z Platformy jest zaakceptowanie przez Użytkownika ADMIN warunków niniejszego Regulaminu, dokonanie rejestracji i kliknięcie linku aktywacyjnego Konta.
  • Celem rozpoczęcia procesu rejestracji należy uruchomić na Platformie funkcję rejestracji. Użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do odpowiedniego formularza rejestracji. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracji, znajdującego się na Platformie po kliknięciu przycisku „Rejestracja”, to jest wypełnieniu m.in. loginu oraz samodzielne zdefiniowane hasła, a także wyrażeniu zgody na postanowienia Regulaminu oraz polityki prywatności.
  • Hasło wprowadzane podczas rejestracji jest indywidualnie definiowane przez Użytkownika. Powinno ono spełniać minimalne warunki poprawności w zakresie jego długości, występowania wielkich i małych liter oraz cyfr. Administrator nie ma odstępu do hasła.
  • Po wypełnieniu i zaakceptowaniu danych o których mowa w postanowieniu powyżej na wskazany adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny, którego uruchomienie aktywuje konto Użytkownika i jednocześnie kończy procedurę rejestracji.
  • Użytkownik ADMIN ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych. Wykrycie wprowadzonych nieprawidłowych danych może spowodować bezterminową blokadę Konta.
  • Zakończenie procedury rejestracji stanowi udzielenie przez Administratora na rzecz Użytkownika licencji na korzystanie z Platformy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Użytkownik ADMIN ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, koniecznych do realizacji płatności lub wystawienia faktury VAT, za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
  • Użytkownik ADMIN wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). oraz akceptuje Politykę Prywatności. Brak zgody na powyższe uniemożliwia ukończenie procesu rejestracji i udzielenie licencji na korzystanie.
  • Rejestracja na Platformie, oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera, informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora, Usługodawcy oraz od ich kontrahentów. Użytkownik w każdej chwili bez podawania przyczyny może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez wysłanie Usługodawcy drogą elektroniczną na następujący adres e – mail marketing@instream.io oświadczenia o rezygnacji z ich otrzymywania.
 • Zasady korzystania z Platformy
  • Po rejestracji w Platformie na zasadach określonych w sekcji [Rejestracja] Użytkownik ADMIN definiuje następnie nazwę organizacji, pod którą będzie działał na Platformie, wskazuje swoje konta e – mail, które chce zsynchronizować z Platformą poprzez podanie każdorazowo do każdego z nich danych do logowania (adres e-mail oraz hasło). Użytkownik ADMIN może dodać kolejne konta e-mail, które chce zsynchronizować z Platformą, a także social media, z poziomu Konta w zakładce „Ustawienia”.
  • Celem ukończenia procesu synchronizacji Platformy z kontem/social media, o których mowa w punkcie powyżej, na adres wskazanych kont e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego uruchomienie powoduje jego synchronizację z Platformą. Administrator nie ma dostępu do podanych podczas synchronizacji loginów i haseł.
  • Użytkownik ADMIN może udzielić dostęp nieograniczonej ilości Użytkowników do stworzonej przez siebie organizacji na Platformie.
  • Aby zaprosić Użytkowników do stworzonej przez Użytkownika ADMIN organizacji, w zakładce „Ustawienia”, wskazuje adres e- Użytkownika, którego chce dodać.
  • Na wskazany adres e-mail Użytkownika, zostanie automatycznie wysyłane zaproszenie z linkiem aktywacyjnym, po którego kliknięciu Użytkownik jest przekierowywany do ekranu zakładania konta na Platformie.
  • Użytkownik uzupełnia swoje imię i nazwisko oraz adres konta pocztowego i hasło do niego w celu synchronizacji z Platformą.
  • Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego  uruchomienie powoduje synchronizację adresu e-mail z Platformą.
  • Użytkownik ADMIN ma prawo wglądu we wszystkie treści umieszczane na Platformie przez zaproszonych przez niego Użytkowników.
  • Użytkownik ADMIN może udostępnić wybranym Użytkownikom dostęp do całości lub części treści na Platformie w ramach swojej organizacji wprowadzonych przez siebie lub Użytkowników, a także nadać im dodatkowe uprawnienia administracyjne.
  • Użytkownik, może udostępnić całość lub część wprowadzonych przez siebie danych innym Użytkownikom w ramach danej organizacji, o ile uzyskał takie uprawnienia od Użytkownika ADMIN.
  • Klient ma możliwość zmiany swoich danych osobowych po zalogowaniu do Platformy za pomocą edycji Konta w zakładce „Ustawienie organizacji”.
  • Klient nie może udostępniać danych umożliwiających zalogowanie się na Konto osobom trzecim.
  • Klientowi zabronione jest:
   • zamieszczanie treści wulgarnych, niezgodnych z prawem, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających zasady obowiązujące w społeczeństwie,
   • propagowanie treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub ich inne prawa, w tym autorskie,
   • stosowanie gróźb lub inwektyw,
   • zamieszczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści erotyczne lub pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, obrażających symbole religijne/państwowe,
   • zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi),
   • używanie programów (botów) generujących zapytania Platformy- wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service),
   • łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
   • prowadzenie jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Platformy,
   • usuwanie zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Administratora,
   • bez pisemnej uprzedniej zgody Administratora przenoszenie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie,
   • ustanawianie praw na prawach wynikających z Umowy.
  • Za niestosowanie się do Regulaminu przez Klienta, Administrator może nałożyć blokady czasowe na używanie części lub całości Platformy. Jeżeli Klient posiada kilka Kont, blokada może zostać nadana na wszystkie jego Konta.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku zablokowania Konta lub jego usunięcia.
 • Wymagania techniczne
  • Platforma lub Oprogramowanie mogą zawierać takie elementy, jak:
   • aktywne linki umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż Platforma; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż należące do InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Administrator zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,
   • ramki,
   • Do korzystania z Platformy niezbędne jest posiadanie przez Klientów aktywnego połączenia do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, komputerowa osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego, o co najmniej następujących parametrach:
    • 2 GB  RAM
    • procesor  Intel® Core™ i3 i wyższe,
    • przepustowość łącza: 10 mbit+
   • (ii) system operacyjny:
    • 9.1+
    • Windows 7 i 8
   • (iii) przeglądarka internetowa:
    • IE10+
    • Google Chrome 40.0.2
    • Mozilla Firefox 35.0.1
    • Opera 27.0
    • Safari 7+
   • (vi) minimalna rozdzielność okna przeglądarki internetowej:
    • 1200 pikseli
 • Świadczone Usługi
  • Aby korzystać z wszystkich funkcji Platformy niezbędne jest opłacenie abonamentu w całości. Użytkownik ADMIN może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Platformy na dostęp do Platformy, przez 24 godziny na dobę.
  • W przypadku aktywacji linku aktywacyjnego i kliknięciu przycisku „Zamawiam subskrypcję”, dochodzi do zawarcia Umowy z Administratorem, na czas nieokreślony.
  • Dostęp do Platformy odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, na zasadzie odpłatnego korzystania do Oprogramowania znajdującego się na Platformie, dzięki któremu możliwe jest: śledzenie i monitorowania komunikacji w ramach zsynchronizowanej skrzynki email, współdzielenie relacji pomiędzy użytkownikami, komentowanie, zarządzanie kalendarzem, ustawianie przypomnień, gromadzenie danych o klientach.
  • Korzystanie z pełnej wersji Platformy jest możliwe jedynie po uprzednim zalogowaniu się na Platformie. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swoich danych umożliwiających logowanie.
  • Klient korzystający z pakietu Business i Premium uzyskuje, także dostęp do wsparcia technicznego w ramach Help Desk w godzinach 8-18 CET.
  • Wsparcie techniczne realizowane jest:
   • drogą telefoniczną – aktualne numery telefonów podane są na Platformie (koszt połączenia według stawek operatorów telefonicznych ponosi Użytkownik, chyba że na Platformie zostanie podana linia bezpłatna),
   • drogą e-mailową:
    • aktualne adresy e – mail podane są na Platformie,
    • udostępnienie na Platformie Messenger do bezpośredniego kontaktowania się z Help Desk,
    • wypełnienie formularza interaktywnego na Platformie.
   • Wszelkie dane wprowadzone przez Klienta korzystającego z usług za pośrednictwem Platformy są przechowywane na serwerze Administratora.
   • Dane wprowadzone przez Klienta są dostępne w trakcie korzystania przez Klienta z Platformy. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy dane te są przechowywane na Platformie przez okres 12 miesięcy, po tym czasie wszelkie wprowadzone przez Klientów dane są bezpowrotnie usuwane.
   • W czasie wyżej wymienionych 12 miesięcy po ponownym wykupie dostępu do Platformy, Klienci będą mieli ponownie dostęp do wprowadzonych danych.
   • Użytkownik ADMIN może w każdym czasie anulować korzystanie z usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Cennik oraz inne koszty
  • Ceny podane na Platformie w cenniku są wyrażone w dolarach amerykańskich (USD).
  • Użytkownik ADMIN zobowiązuje się zapłacić kwotę określoną w cenniku za dostęp do korzystania z licencji z Oprogramowania przez siebie oraz za każdego zatwierdzonego Użytkownika. Do kwoty tej należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej stawki, zgodnie z obowiązującym prawem.
  • W przypadku pierwszych 14 dni po aktywacji pakietu Freelancer, Basic, Business lub Premium dostęp do Platformy jest bezpłatny.
  • Po upływie 14 dni, o których mowa powyżej usługa zostanie wyłączona do czasu aktywacji przez Użytkownika przycisku „Przedłuż Subskrypcję”. Dostęp do Platformy jest ponownie uruchamiany w czasie do 24 godzin.
  • Cena za okres rozliczeniowy, w którym Użytkownik Admin korzystał z Platformy jest ustalana, w zależności od ilości Użytkowników z aktywnym kontem w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy dostęp Użytkownika do Platformy nie trwał pełnego okresu rozliczeniowego, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić proporcjonalnie cenę za każdy dzień, w którym Użytkownik miał możliwość korzystania z Platformy.
  • Za okres rozliczeniowy, o którym mowa powyżej uznaje się jeden miesiąc kalendarzowy. Pierwszy okres rozliczeniowy trwa od momentu skutecznego przedłużenia subskrypcji do końca danego miesiąca – cena za korzystanie z Platformy w tym okresie jest obliczana proporcjonalnie za każdy dzień, w którym Klient była aktywnie zarejestrowany na Platformie.
  • Płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT. Użytkownik ADMIN wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną, bez podpisu.
  • W przypadku nie opłacenia dostępu do Platformy w terminie wskazanym na fakturze, dostęp do wszystkich funkcji Platformy zostaje zablokowany.
  • Użytkownik ADMIN w każdym czasie ma możliwość ponownej aktywacji usługi.
 • Licencja
  • W przypadku zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz dodatkowych regulaminów i innych dokumentów, Usługodawca, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do Platformy oraz Oprogramowania, na bazie którego Administrator świadczy usługi, udziela na czas trwania Umowy Użytkownikowi licencji do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jej przeznaczeniem i charakterem dla własnego użytku osobistego zgodnie z niniejszym Regulaminem i dodatkowymi dokumentami bez prawa do modyfikowania jej.
  • Licencja udzielona przez Usługodawcę uprawnia Użytkownika wyłącznie do korzystania z określonych w Oprogramowaniu funkcji i korzystania z Platformy.
  • Licencja ma charakter niezbywalny i niewyłączny.
  • Użytkownik na podstawie udzielonej licencji w szczególności nie jest uprawniony do:
   • wykorzystywania Platformy w sposób niezgodny z prawem lub z dobrymi obyczajami, w szczególności przechowywania w Platformy materiałów przez prawo zakazanych, w tym materiałów, których przechowywanie mogłoby naruszyć prawa osób trzecich,
   • przechowywania na Platformie informacji niejawnych lub informacji, których przechowywanie jest niezgodne z prawem,
   • wykorzystywania Platformy w celu naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy zawodowej, tajemnicy służbowej, tajemnicy telekomunikacyjnej, bankowej lub innych tajemnic chronionych prawem,
   • rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób pobranych danych stanowiących element Platformy lub Oprogramowania na rzecz osób trzecich,
   • pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element strony www lub oprogramowania, do których przysługują Ustawodawcy wyłączne prawa autorskie, dla celów innych niż realizacja zawartych umów w ramach Platformy, w szczególności dla potrzeb osób trzecich,
   • rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia wynajmu, najmu lub wypożyczenia na rzecz osób trzecich danych zawartych w Platformie, Oprogramowania bez względu na formę,
   • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu, w tym usuwać jego ewentualne błędy,
   • udzielania sublicencji,
   • dokonywania dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i inżynierii wstecznej danych stanowiących element strony www oraz Oprogramowania,
   • sporządzania kopii Oprogramowania.
  • Użytkownik uzyskuje licencję do korzystania z wytworzonych przez siebie lub Użytkowników baz danych, w zależności od dostępu do udzielonej licencji.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za korzystanie z Oprogramowania przez Użytkownika ADMIN lub Użytkownik.
  • Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez Użytkownika przez niego zawinione, do wysokości wykupionego przez Użytkownika za ostatni okres rozliczeniowy.
 • Postępowanie reklamacyjne
  • W przypadku zaistnienia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Platformy Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora.
  • Wszelkie reklamacje mogą być składane: osobiście, pisemnie, przesyłką pocztową na następujący adres Administratora: InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 49, 61-626 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: office@instream.io Wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy niezbędne do złożenia reklamacji, w tym adres poczty elektronicznej zamieszczone są również na Platformie.
  • Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   • dane kontaktowe Użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
   • określenie terminu wykupu dostępu do Platformy, rodzaju oraz opis nieprawidłowości w świadczeniu usługi,
   • określenie żądania reklamacyjnego,
  • Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.
  • W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w Art 11. 4), może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni roboczych zwłaszcza, gdy ze względu na złożoność przedmiotu reklamacji jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 14 dni.
  • Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi ADMIN na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym albo, jeżeli takiego adresu nie podano, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym lub zmieniony w toku korzystania z Platformy przez Użytkownika.
  • W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Administrator przystąpi do naprawy usterki.
 • Wypowiedzenie umowy
  • Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę, o ile Regulamin świadczenia usługi nie stanowi inaczej. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy można złożyć Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail: office@instream.io listem poleconym na adres InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-626), ul. Szelągowska 49, lub dostarczyć osobiście na adres siedziby Administratora.
  • Po otrzymaniu przez Administratora oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie od końca pełnego okresu rozliczeniowego, usługa zostanie dezaktywowana na koniec miesiąca kalendarzowego, a Konto Użytkownika ADMIN zostaje usunięte.
  • W przypadku, gdy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało złożone w terminie krótszym niż 2 tygodnie od końca okresu rozliczeniowego, jest ono skuteczne na koniec następnego pełnego okresu rozliczeniowego.
  • Z tytułu wypowiedzenia Umowy Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.
  • Administrator ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient narusza zasady korzystania z Platformy określone w Regulaminie lub regulaminach dodatkowych.
 • Wyłączenie odpowiedzialności
  • Wszelkie działania Klientów w ramach Platformy powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami powszechnie przyjętymi w Internecie, w tym w szczególności zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Zachowanie Klientów winno być także zgodne z niniejszym Regulaminem.
  • Wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora Klient może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści umieszczone przez niego na Platformie.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania oraz dane wprowadzone do Platformy przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu z Platformy oraz skutki korzystania z Platformy, jeżeli korzystanie to nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu, spowodowane niezależnymi od Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Platformy zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora bądź Usługodawcy.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług za pośrednictwem Platformy, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników ADMIN na Platformie.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Platformy przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub jego kontrahentami. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora lub Usługodawca w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom.
  • Administrator zastrzega, iż zakres funkcjonalny Platformy może być w każdej chwili zmieniony i aktualizowany przez Administratora z uwzględnieniem obowiązków Administratora wynikających z zawartych przez te podmioty umów z Użytkownikami ADMIN. Administrator dołoży wszelkich starań, by informować za pośrednictwem Platformy o każdej zmianie zakresu funkcjonalnego Platformy z odpowiednim wyprzedzeniem.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność usługi lub jej nieprawidłowe funkcjonowanie, spowodowane w szczególności:
   • specyfiką funkcjonowania sieci Internet, w szczególności przerwami lub opóźnieniami transmisji,
   • mechanizmami zarządzania ruchem stosowanymi przez dostawców sieci Internet,
   • innymi aspektami technicznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo dochowania należytej staranności w sposobie realizacji usług związanych z Platformą,
   • przerwy w działaniu Platformy w przypadku prac technicznych i konserwacyjnych,
   • wadliwym funkcjonowaniem systemów informatycznych nieadministrowanych przez Administratora, a niezbędnych dla udostępniania i prawidłowego działania Platformy.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwie wykonane lub działanie funkcji Platformy, w tym w szczególności będące wynikiem błędnych danych wpisanych przez Klienta.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy danych wprowadzonych przez Klientów do Platformy.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Platformy przez Użytkowników.
 • Bezpieczeństwo danych
  • Przetwarzanie Danych Klientów podanych w procesie Rejestracji oraz danych udostępnionych w utworzonym Koncie przez Klienta odbywa się za jego zgodą.
  • Administrator przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, akceptowanej przy rejestracji i dostępnej pod adresem instream.io/pl/polityka-prywatności oraz w wersji anglojęzycznej pod adresem www.instream.io/en/policy oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, dalej zwana „ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną”).
  • Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej.
  • Administrator gwarantuje pełną poufność wprowadzonych do Platformy przez Klientów danych, w szczególności nie będą one udostępniane nieuprawnionym osobom.
  • Administrator gwarantuje pełną poufność danych.
  • Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz może żądać zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi podstawę do usunięcia Konta.
  • Dokonując prawidłowej Rejestracji Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez siebie danych osobowych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem. Zgoda powyższa, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody może dotyczyć również zezwolenia Administratorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Administratora w celach określonych powyżej.
  • W trakcie rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Administratora w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Administratorem danych osobowych jest InStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 49, 61-626 Poznań, NIP 9721276346, REGON: 367744035, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000685897, o kapitale zakładowym w wysokości 8.200,00 zł.
  • Wpisanie danych osobowych przez Klienta oraz akceptacja Polityki prywatności ma charakter dobrowolny, jednakże jest to niezbędne w celu wykonania Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem ADMIN a Administratorem.
  • W przypadku nieudostępnienia albo usunięcia przez Klienta danych osobowych lub braku akceptacji Polityki Prywatności lub postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług za pośrednictwem Platformy na rzecz Użytkownika.
 • Postanowienia końcowe
  • Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
  • Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej: office@instream.io.
  • Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  • Usługodawca oraz Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, regulaminów dodatkowych, Polityki Prywatności lub dodania dodatkowych warunków w każdej chwili, informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.
  • W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie Umowy, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika ze wszelkimi tymi konsekwencjami opisanymi w Regulaminie.
  • W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami regulaminów korzystania z poszczególnych usług Platformy pierwszeństwo znajdują postanowienia tych regulaminów.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Platformy, Regulaminu, Polityki Prywatności w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków wchodzą w życie w terminie określonym w nowym Regulaminie, regulaminach dodatkowych, Polityce Prywatności lub dodatkowych warunkach, a w braku określenia takiego terminu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od opublikowania w ramach Platformy.
  • Aktualna wersja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dostępna pod następującym adresem: www.instream.io.
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.07.2017 r.